Polityka Prywatności

 

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych i zasady ich ochrony obowiązujące na stronie internetowej www.aseko-broker.pl oraz w Kancelaria Brokerska Aseko sp. z o.o. oraz zasady dostępu do informacji przechowywanych na Urządzeniach Użytkowników za pomocą Cookies przez Kancelaria Brokerska Aseko sp. z o.o.

 

Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej www.aseko-broker.pl .

 

 1. Definicje
 2. Administrator/Spółka – Kancelaria Brokerska Aseko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem os. Pod Lipami 6/104, 61-634 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000576586, NIP: 9721257515. Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO;
 3. Dane Osobowe – wszelkie dane osobowe w rozumieniu RODO, które gromadzone i przetwarzane są przez Administratora w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz świadczeniem usług przez Spółkę;
 4. Cookies – tzw. „ciasteczka” to dane informatyczne, a w szczególności niewielkie pliki zapisywane na Urządzeniu Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje dotyczące używanych przez niego stron internetowych i aplikacji;
 5. RODO/Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE
 6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem strony internetowej: aseko-broker.pl
 7. Urządzenie – każde telekomunikacyjne urządzenie końcowe, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, w tym komputer, laptop, tablet, smartfon, telefon komórkowy, wyposażony w przeglądarkę internetową
 8. Usługi – usługi świadczone przez Spółkę drogą elektroniczną w Serwisie, jak również usługi świadczone przez Spółkę poza Serwisem
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu oraz na rzecz której świadczone są Usługi poza Serwisem.

 

 1. Administrator

 

Administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Brokerska Aseko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem os. Pod Lipami 6/104, 61-634 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000576586, NIP: 9721257515. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@aseko-broker.pl lub pisemnie na adres: Kancelaria Brokerska Aseko sp. z o.o. , os. Pod Lipami 6/104, 61-634 Poznań.

 

III.  Rodzaj przetwarzanych danych

 1. Administrator przetwarza dane podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, dane które Administrator opracował samodzielnie (np. przy użyciu Cookies), jak również dane przekazane przez Użytkownika lub otrzymane z innych niż Użytkownik źródeł.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie mniej w przypadku korzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego w Serwisie, podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie zawarte w tym formularzu. Podane danych osobowych w celu realizacji umowy lub w celach rekrutacji jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy i udziału w rekrutacji. Niepodanie ww. danych skutkować będzie niemożnością realizacji umowy i brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podane danych osobowych w celach reklamowych lub marketingowych Administratora ma charakter dobrowolny; nie podanie danych nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Użytkownika.

 

 1. Cele przetwarzania i podstawa prawna
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 • na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach:
  1. marketingowych
  2. reklamowych
  3. rekrutacji pracowników.
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w zależności od świadczonej usługi (podstawą prawną przetwarzania jest realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze – 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w celu:
 1. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
 2. marketingu produktów i usług własnych Administratora;
 3. monitorowania aktywności Użytkownika w Serwisie (m.in. przy pomocy plików Cookies i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi)
 4. prowadzenia analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług i wykonanych produktów
 5. archiwizacji dokumentów, w tym plików związanych z kontaktem handlowym

 

 1. Okres, przez który przechowywane są dane
  • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   1. obsługi reklamacji
   2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego;
   3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  • dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
  • dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje:
 2. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 3. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 4. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
 5. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 8. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 10. Prawa wymienione w pkt a.- f. i pkt h powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres Administratora lub poniższy adres email: iod@aseko-broker.pl

 

VII. Kategorie odbiorców danych

 1. Dane osobowe udostępniane są podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika lub gdy udostępnienie konieczne jest do prawidłowej realizacji usługi.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
 • podmiotom powiązanym z Administratorem, pracownikom i współpracownikom Administratora i podmiotów z nim powiązanych
 • firmom windykacyjnym
 • partnerom Administratora świadczącym usługi techniczne, dostawcom usług hostingowych,
 • zakładom ubezpieczeń
 • podmiotom zajmującym się obsługą prawną i księgowo-rachunkową Administratora

 

VIII. Stosowane zabezpieczenia

 1. Spółka oświadcza, iż stosuje niezbędne procedury zabezpieczeń chroniące przed udostępnieniem Danych Osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zapewniając w ten sposób Użytkownikom bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych.
 2. Wszelkie dane i informacje przekazywane przez Użytkowników są chronione, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności.
 3. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania.
 4. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

 

 1. Cookies
 2. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu Cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 3. Pliki Cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz prowadzenie działań marketingowych przez Administratora.
 4. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem wymienionych powyżej technologii danych w ww. celach, w tym celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików Cookies. Zgoda może być w każdym momencie wycofana. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem plików cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu.
 5. W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator danych osobowych nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywanie plików cookies. Zaleca się, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku – skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
 6. Wyłączenie przez Użytkownika obsługi Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności Serwisu.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Obowiązująca Polityka Prywatności publikowana jest na stronie: aseko-broker.pl
broker_slide_group_b

„Coming together is a beginning

keeping together is progress, working together is success.”
Henry Ford

About us
Contact
broker_slide_man_a

We support your company

in negotiations with the insurer.

About us
Contact

Our offer

We advise our clients in terms of risk management in a company. We have 15 years of experience in insurance sector and we can offer professional insurance advisory service of a highest level. We partner with insurance companies, banks, credit bureaus and debt collection companies.

About Us

We are young, dynamically growing company, specializing in insurance of trade receivables. This product used to be dedicated to big companies. Currently it is a common and necessary tool, which allows to minimize the losses related to postponed payments for companies which sell products or provide services with a postponed payment terms regardless of size or turnover of the company. Receivables in the company are often equal to half of the company worth, therefore it is crucial to think about insurance.

FAQ

Our policy experies in half a year - is it worth to establish a partnership now?

Yes, the insurance broker is actively helping not only during the policy renewal period, but also throughout its duration. We advise our clients on everyday basis, helping to solve problems daily, including liaising and negotiating with the insurer.

How expensive are insurence brokers?

In case of standard terms, broker’s do their work free of charge for the client, based on current law, the brokers are paid by the insurance company.

If I sign an agreement with a broker will I have a direct contact with the insurer?

Yes, broker is only playing the role of the lawyer or an advisor of the client. They are not responsible for full service of the entire policy.

We help small and medium companies, such as yours

250

Clients

5

Billions of insured turnover

15

Years of experience

black-and-white-city-man-people

This is a written obligation by insurance company to pay a certain sum of money the beneficiary of the guarantee, when the debtor is not fulfilling their duties for th beneficiary. This guarantee is a protection for the parties included in the investment process, during the duration of the process.

Construction Site

Factoring is a method of funding the business activities of a company. Factoring is a financial transaction and a type of debtor finance in which a business sells its accounts receivable (i.e., invoices) to a third party (called a factor). This allows the company to receive the funds in advance, earlier than the payments terms would stipulate. Factoring allows for better financial liquidity in a company. It is often linked to the insurance of trade receivables.

money-card-business-credit-card-50987

This tool allows us to measure the financial credibility of current and potential financial partners. The information that will be included in the report are: financial data from financial reporting of the contractor, payment patters of the contractor in regards to its suppliers, financial structure of the company etc. The trade reports are being made by specialized credit bureaus and by companies that are working directly with the insurer.

Broalltag

Whenever services or goods are being sold with deferred payment date, there is always a risk of not receiving the payment at all. Support from a professional debt collection agency is crucial to make sure that finacial stability and liquidity is sustained. We work with companies which are specialized in recouping due payments, amicable negotiations and are well-versed in regards to the litigation related to the debtor.

Polskie pienidze w kobiecej doni - banknoty

This service protects the provider of goods from the losses incurred by not being paid by contractor in timely manner. Our client will be paid back by the insurance company, when the contractor will become bankrupt or if the debt recovery process will not be efficient. This insurance can cover both national and international trade receivables.

Image Caption

Financial Planning

We understand you’re saving for all different life events: retirement, a house or simply to build wealth.
Image Caption

Bonds

Bonds are a good pick as part of a diverse investment strategy – they offer solid growth in the long-term.
Image Caption

Commodities

Traders can take advantage of highly leveraged exposures in both financial and non-financial markets.
Image Caption

Investment Trusts

Unit investment trusts offer a simple, convenient and affordable way to develop a well-diversified portfolio.
Image Caption

Mutual Funds

Because they are professionally managed, mutual funds can be suitable for most investors.
Image Caption

Retirement

No matter where you want your retirement savings to take you, it’s quick and easy to set up a pension.
Image Caption

Stocks

Stock investing can help your portfolio by providing potential growth, income from dividends or a combination.
Image Caption

Trades

Exchange-traded products are similar to mutual funds in that they’re made up of a basket of securities.

What is the difference between insurance broker and insurance agent? Broker is an independent contractor, who represents only the interests of his client.

Broker will take care of signing and executing the insurance contract. Broker is not hired by any insurance company and therefore he or she will present different offers from insurers, which will allow their clients to pick the best offer available. Agent works for the insurance company and therefore he or she will try to sell the contract for his company.

Broker’s job is regulated by law set in 15th of December 2017 to insurance distribution. In order to call oneself a broker that person need a permission for brokerage work. Every broker needs to have an OC insurance and their work is supervised by Board of Financial Supervision (KNF).

Kancelaria Brokerska Aseko specializes in advisory for trade insurance as well as other products related to risk management in a company (factoring, debt collcection, business reports, insurance guarantee).

Our services are mostly dedicated for small and medium enterprises, which already have an insurance policy or are in progress of negotiating such policy. We are adjusting our services based on our extensive experience from working at international insurance company.

aseko-logo

Partner, advisor, analyst, expert

We want to be more than just an insurance middle-man for our clients. Our goal is to be your partners, as our main priority will always be on you. We will listen to your needs and we will always strive to give you the best insurance protection available while minimising the costs. We want to be your advisors, we want to make best use of our breadth of experience in this industry to best cater for your needs. This means getting the best possible terms of contract for you and your company. We will be your analysts – we will analyse the terms and conditions of your insurance policy and we will minimize the likelihood of rejection of payment from your insurance provider. We also want to be your experts, who knows the insurance market very well and who will help you make an informed decision in terms of picking the right insurance provider.

Aseko Cezary Cierach Zdjęcie

Cezary Cierach

Owner
Insurance broker. Graduate of Cathedral of Economic Insurance of Economic University of Poznan. He has started his work in the field at TUiR Warta SA, where he has worked with biggest brokers in Polish market, whilst working at one of the biggest brokerage companies in Poznan. He is a licensed broker since 2007. Cezary has spent 9 years in trade department of Euler Hermes, where he was resonsible for over 350 insurance contracts in western Poland. He was also in charge of coaching of the sales stuff in regards to products and implementation of insurance in companies
Co-founder of Kancelaria Brokerska Aseko Sp. z o.o. Board member and co-owner.
Marcin Krasowski Aseko

Marcin Krasowski

Owner
Insurance broker. Graduate of Economic University of Poznan where he received Masters degree for management and post-graduate degree in economic insurance. He has worked in economic insurance, recovery, economic monitoring and risk management since 2005. He was a part of management team of Trade Department of Euler Hermes in Poznan. He authored countless insurance programmes for small / medium enterprises as well as big international corporations. Experienced negotiator and advisor.
Founder of Kancelaria Brokerska Aseko Sp. z o.o. Board member and co-owner.

Licence issued by Board of Financial Supervision

aseko KNF Zezwolenie

Working with Kancelaria Brokerska Aseko will bring you a lot of financial and essential advantages, such as:

Keyboard with Blue Button - Insurance.

Comprehensive offer

Preparation of comprehensive offer, which will take into account the specifics of your industry and your sales practices.
regenschirm

Security

Audit of your current insurance policy, highlighting of all unfavourable clauses of that policy. This would improve your security and show what obligations need to be fulfilled in order to get indemnity.
business-cash-coin-concept-41301

Savings

Time and money saving in regards to the insurer choice and no fees of organising a tender for insurence broker.
woman-hand-smartphone-desk

Comparison

A comparison of few insurence companies showing costs of their insurance policies (insurance premium, debt collection costs, payments for credit limits), their terms and conditions and credit limits acceptance ratio etc.
pexels-photo (1)

Agreement

Help in creating an agreement, which will provide a proper level of insurance coverage and an adequate insurence sum.
Pile of Various newspapers over white background.

Current information

Access to current infromations about insurance market.
Financial business adviser or accountant checking tax report while comparing numeral data written on paper document and numbers calculated on adding machine with coffee and digital tablet on desk.

Recomendations

Showcasing pros and cons of all the received offers, their comparison and advise on picking the best available offer.
Lecture and training in business office for white collar colleagues

Help

Help with using the insurance contract such as training, essential support while implementing the insurance policy in your company, lodgging claims to the insurer, securing the proper timing of termination of contract etc.

We are always happy to answer any of your questions in regards to our offer. Please fill in the form below or call us directly. We are available Monday to Friday between 8 am and 5 pm.

Contact form

Name/surname *

Email *

Subject

Message

Kancelaria Brokerska Aseko Sp. z o.o.

+48 502 669 903 Cezary Cierach
+48 502 669 907 Marcin Krasowski
Os. Pod Lipami 6/104
61-634 Poznan
NIP 9721257515
KRS 0000576586
REGON 362522117

Office:

ul. Składowa 17
62-023 Jaryszki
biuro@aseko-broker.pl

Współpraca z Kancelarią Brokerską Aseko Sp. z o.o. dostarczy Państwu wielu korzyści zarówno na tle finansowym jak i merytorycznym, m.in.

Keyboard with Blue Button - Insurance.

Kompleksowa oferta

Przygotowanie kompleksowego zapytania ofertowego uwzględniającego specyfikę Państwa branży oraz charakterystykę sprzedaży
regenschirm

Bezpieczeństwo

Audyt bieżącej umowy ubezpieczeniowej pod kątem niekorzystnych zapisów zapewni Państwu bezpieczeństwo oraz będzie wskazówką na co zwrócić uwagę w bieżącej obsłudze polisy aby otrzymać odszkodowanie
business-cash-coin-concept-41301

Oszczędności

Oszczędność czasu i wydatków związanych z wyborem ubezpieczyciela we własnym zakresie, a także przeniesienie kosztów zorganizowania przetargu ubezpieczeniowego na brokera
woman-hand-smartphone-desk

Porównanie

Porównanie ofert kilku zakładów ubezpieczeń pod kątem kosztów ubezpieczenia (składki, kosztów windykacji, opłat za limity kredytowe), zapisów w ogólnych warunkach ubezpieczenia, wskaźnika przyjęcia limitów kredytowych itp.
pexels-photo (1)

Umowa

Pomoc w skonstruowaniu umowy zapewniającej właściwy poziom ochrony ubezpieczeniowej oraz odpowiednio wysoką sumę ubezpieczeniową
Pile of Various newspapers over white background.

Aktualne informacje

Dostęp do aktualnych informacji o rynku ubezpieczeniowym
Financial business adviser or accountant checking tax report while comparing numeral data written on paper document and numbers calculated on adding machine with coffee and digital tablet on desk.

Rekomendacje

Wskazanie mocnych oraz słabych stron uzyskanych ofert, porównanie ich oraz zarekomendowanie najlepszej uzyskanej oferty ubezpieczeniowej
Lecture and training in business office for white collar colleagues

Pomoc

Pomoc w bieżącym wykonywaniu umowy ubezpieczeniowej m.in. szkolenie z obsługi polisy, wsparcie merytoryczne podczas wdrażania polisy w firmie, pomoc w zgłaszaniu szkód do ubezpieczyciela, pilnowanie terminów zgłoszeń, wypowiedzeń itp.

Co odróżnia brokera ubezpieczeniowego od agenta ubezpieczeniowego? Broker jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym reprezentującym wyłącznie interesy swojego Klienta.

W jego imieniu wykonuje czynności związane z zawieraniem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Broker nie jest związany stosunkiem pracy z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym, przedstawia oferty różnych ubezpieczycieli co daje możliwość wyboru najlepszych warunków ubezpieczenia. Agent natomiast działa w imieniu i zawiera umowę na korzyść konkretnego zakładu ubezpieczeń.

Zawód brokera jest regulowany ustawą o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 roku, mianem brokera może posługiwać się jedynie podmiot posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej. Każdy broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywanej działalności podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC a jego działalność nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jedna z form finansowania działalności przedsiębiorstwa, polega na wykupie przez wyspecjalizowaną firmę tzw. faktora wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub wykonanej usługi, dzięki czemu przedsiębiorca otrzymuje zaliczkowo środki finansowe wcześniej niż wynosi termin wymagalności danej wierzytelności, jest to narzędzie poprawiające płynność finansową przedsiębiorstwa, może być łączone z ubezpieczeniem należności.

money-card-business-credit-card-50987

Pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji określonej sumy pieniężnej, w sytuacji w której dłużnik nie realizuje swych zobowiązań wynikających z gwarancji wobec beneficjenta, gwarancja ze względu na swą naturę ma być przede wszystkim zabezpieczeniem dla stron procesu inwestycyjnego na wypadek wystąpienia określonego zdarzenia.

Construction Site

Narzędzie do badania wiarygodności finansowej, zarówno obecnych jak i potencjalnych partnerów handlowych, podstawowe informacje jakie można wyczytać z raportu handlowego to dane finansowe z udzielonych sprawozdań finansowych kontrahenta, zachowania płatnicze kontrahenta względem jego dostawców, powiązania właścicielskie, struktura majątkowa przedsiębiorstwa itp. raporty handlowe, opracowywane są zarówno przez wyspecjalizowane wywiadownie gospodarcze jak i przez spółki powiązane bezpośrednio z ubezpieczycielami.

Broalltag

W przypadku sprzedaży towarów lub świadczenia usług z odroczonym terminem płatności zawsze istnieje ryzyko nieotrzymania zapłaty, wsparcie profesjonalnej firmy windykacyjnej wyspecjalizowanej w odzyskiwaniu należności, doświadczonej w negocjacjach, znającej uwarunkowania i właściwe przepisy  prawne w kraju dłużnika  może okazać się kluczowe z punktu widzenia utrzymania płynności finansowej oczekującego na płatność dostawcy.

Polskie pienidze w kobiecej doni - banknoty

Usługa, polegająca na zabezpieczeniu dostawcy przed stratami spowodowanymi przez niewypłacalność jego kontrahentów, klient otrzymuje odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego m.in. wówczas, gdy jego odbiorca ogłosi upadłość lub postępowanie windykacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela jest bezskuteczne. Ubezpieczeniem objęte mogą być zarówno należności krajowe jak i zagraniczne.

Insurance Business Protection Safety Planning Office Concept
Image Caption

Financial Planning

We understand you’re saving for all different life events: retirement, a house or simply to build wealth.
Image Caption

Bonds

Bonds are a good pick as part of a diverse investment strategy – they offer solid growth in the long-term.
Image Caption

Commodities

Traders can take advantage of highly leveraged exposures in both financial and non-financial markets.
Image Caption

Investment Trusts

Unit investment trusts offer a simple, convenient and affordable way to develop a well-diversified portfolio.
Image Caption

Mutual Funds

Because they are professionally managed, mutual funds can be suitable for most investors.
Image Caption

Retirement

No matter where you want your retirement savings to take you, it’s quick and easy to set up a pension.
Image Caption

Stocks

Stock investing can help your portfolio by providing potential growth, income from dividends or a combination.
Image Caption

Trades

Exchange-traded products are similar to mutual funds in that they’re made up of a basket of securities.

Finance made better by our team of experts

What our Clients have said

Our Investment Committee brings decades of industry expertise in driving our investment approach, portfolio construction, and allocation advice. The committee ensures our investments are best in class, combining substantiated research with the most effective investing tools.

400x400

John O’Grady, CFA

CEO Rankin Associates

I cannot recommend talking to Broker highly enough about planning for your life goals. The process involves a thorough examination of your finances which allows them discuss the art of the possible for the future.

400x400

Stephanie Daniels

Franklin Limited

Broker’s service is excellent, I am very satisfied that I received the best advice. They takes the stress out of financial planning and assurance shopping by providing independent, honest, competitive quotes in a clear manner.

400x400

Jeffrey Ross, CFA

CEO and Strategic Allocation

Broker is professional, friendly, efficient, pay attention to detail and is always there to assist me. I have full confidence in Broker and have recommended them on numerous occasions to clients and business partners.

400x400

Alyona Li

Peters Associates

I have used the services of Broker Financial Planning on a number of occasions and found them to be trustworthy and knowledgeable in all financial matters including investments, savings and insurance.

400x400

Richard Watkins

MD of Perkins Associates

Broker did a risk assessment of potential future needs and how we could plan for those eventualities. They bring a wealth of knowledge as well as a personal touch so often missing from the larger institutions.

400x400

Danielle Hart

CEO Jones & Co.

We are delighted with where our finances are to date and would recommend Broker to anyone seeking financial planning. They are a pleasure to deal with, and above all will provide you with a tailor made solution.

Kancelaria Brokerska Aseko Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w doradztwie w zakresie umów ubezpieczenia należności handlowych oraz innych produktów związanych z zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwie (faktoring, windykacja należności, raporty handlowe, gwarancje ubezpieczeniowe).

Swoje usługi kierujemy głównie do Klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw posiadających umowę ubezpieczeniową lub planujących zawrzeć taką umowę z zakładem ubezpieczeń.  Bazujemy na swym wieloletnim doświadczeniu zdobytym podczas pracy w międzynarodowej firmie ubezpieczeniowej.

aseko-logo

Partner, doradca, analityk, ekspert

Dla naszych partnerów biznesowych chcemy być kimś więcej niż tylko pośrednikiem ubezpieczeniowym, zależy nam na tym, abyście  postrzegali nas Państwo jako partnera, który zawsze na pierwszym miejscu stawia sobie Państwa interes, wsłuchuje się w Wasze potrzeby i poszukuje maksymalnej ochrony ubezpieczeniowej przy minimalnych kosztach, doradcę, który bazując na swoim wieloletnim, praktycznym doświadczeniu w konstruowaniu umów ubezpieczeniowych podpowiada możliwe do uzyskania i najkorzystniejsze dla ubezpieczającego rozwiązania,  analityka, który skrupulatnie przeanalizuje umowę oraz warunki ogólne ubezpieczenia tak aby zminimalizować prawdopodobieństwo odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń, oraz eksperta, który znając bardzo dobrze rynek ubezpieczeń należności, oferty ubezpieczycieli, a także jakość świadczonych przez nich usług poprowadzi negocjacje i pomoże w dokonaniu właściwego wyboru.

Aseko Cezary Cierach Zdjęcie

Cezary Cierach

Właściciel
Broker ubezpieczeniowy. Absolwent Katedry Ubezpieczeń Gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Z tematyką obsługi brokerskiej zapoznał się w TUiR Warta SA obsługując największych brokerów na polskim rynku oraz w jednej z czołowych poznańskich firm brokerskich. Od 2007 jest licencjonowanym brokerem. Doświadczenie w obszarze ubezpieczeń należności handlowych zdobył przez 9 lat w Dziale Handlowym Euler Hermes będąc autorem przeszło 350 umów ubezpieczeń na terenie zachodniej Polski. Wielokrotnie szkolił pracowników pionu sprzedażowego Towarzystwa w zakresie produktowym oraz technik implementacji ubezpieczenia należności w przedsiębiorstwach. Współtwórca Kancelarii Brokerskiej Aseko Sp. z o.o., członek zarządu i współwłaściciel.
Marcin Krasowski Aseko

Marcin Krasowski

Właściciel
Broker ubezpieczeniowy. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie ukończył studia magisterskie z zakresu zarządzania oraz studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Od 2005 roku związany z tematyką ubezpieczeń należności handlowych, windykacji należności, monitoringu gospodarczego, zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie. Wieloletni pracownik szczebla kierowniczego Działu Handlowego firmy Euler Hermes w Poznaniu. Twórca niezliczonych programów ubezpieczeniowych dla firm, zarówno z sektora MŚP jak i dużych międzynarodowych korporacji, doświadczony doradca Klienta i negocjator, a także założyciel, współwłaściciel oraz członek zarządu w Kancelarii Brokerskiej Aseko Sp. z o.o.

Zezwolenie z Komisji Nadzoru Finansowego

aseko KNF Zezwolenie

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane z świadczonymi przez nas usługami, proszę uzupełnić poniższy formularz lub skontaktować się z nami telefonicznie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko *

Email *

Temat

Wiadomość

Kancelaria Brokerska Aseko Sp. z o.o.

+48 502 669 903 Cezary Cierach
+48 502 669 907 Marcin Krasowski
Os. Pod Lipami 6/104
61-634 Poznań
NIP 9721257515
KRS 0000576586
REGON 362522117

Biuro:

Ul. Składowa 17
62-023 Jaryszki
biuro@aseko-broker.pl

broker_slide_group_b

„Połączenie sił to początek,

pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”
Henry Ford

O nas
Kontakt
broker_slide_man_a

Wsparcie dla Twojej firmy

w negocjacjach z ubezpieczycielem.

O nas
Kontakt

Co oferujemy?

Doradzamy Klientom w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, posiadamy 15 letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej dzięki czemu możemy zaproponować Państwu profesjonalną obsługę na najwyższym poziomie.

O nas

Jesteśmy młodą, bardzo dynamicznie rozwijającą się firmą wyspecjalizowaną głównie w ubezpieczeniu należności handlowych. Produkt ten, kiedyś przeważnie dedykowany do dużych firm, bardzo ewoluował z biegiem lat. Obecnie stał się niemalże obowiązkowym narzędziem do minimalizowania strat wynikających z nieotrzymania płatności w firmach sprzedających produkty bądź świadczących usługi z odroczonym terminem płatności bez względu na ich wielkość i obroty. Należności w przedsiębiorstwie to bardzo często nawet ½ jego majątku, warto z pewnością pomyśleć o ich zabezpieczeniu.

Często zadawane pytania

Nasza polisa dobiega końca za pół roku, czy warto już teraz rozpoczynać współpracę?

Tak, broker ubezpieczeniowy bardzo aktywnie uczestniczy nie tylko podczas etapu odnowienia polisy, ale również w trakcie jej trwania, udzielamy wskazówek w kwestii codziennej obsługi, pomagamy rozwiązywać bieżące problemy lub ewentualne spory z ubezpieczycielem

Ile kosztuje korzystanie z usług brokera ubezpieczeniowego?

W przypadku standardowej współpracy usługi brokera są dla Klienta bezpłatne, na mocy obwiązujących przepisów broker rozlicza się z zakładem ubezpieczeń

Czy poprzez fakt włączenia do umowy brokera będę miał kontakt bezpośredni z ubezpieczycielem?

Tak, jak najbardziej, broker występuję w roli adwokata, doradcy swojego Klienta, nie przejmuje natomiast na siebie całej obsługi danej umowy

Pomagamy małym i średnim firmom takim jak Twoja

250

Klientów

5

Miliardy ubezpieczonego obrotu

15

Lat doświadczenia

black-and-white-city-man-people