Polityka Prywatności

 

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych i zasady ich ochrony obowiązujące na stronie internetowej www.aseko-broker.pl oraz w Kancelaria Brokerska Aseko sp. z o.o. oraz zasady dostępu do informacji przechowywanych na Urządzeniach Użytkowników za pomocą Cookies przez Kancelaria Brokerska Aseko sp. z o.o.

 

Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej www.aseko-broker.pl .

 

 1. Definicje
 2. Administrator/Spółka – Kancelaria Brokerska Aseko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem os. Pod Lipami 6/104, 61-634 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000576586, NIP: 9721257515. Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO;
 3. Dane Osobowe – wszelkie dane osobowe w rozumieniu RODO, które gromadzone i przetwarzane są przez Administratora w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz świadczeniem usług przez Spółkę;
 4. Cookies – tzw. „ciasteczka” to dane informatyczne, a w szczególności niewielkie pliki zapisywane na Urządzeniu Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje dotyczące używanych przez niego stron internetowych i aplikacji;
 5. RODO/Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE
 6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem strony internetowej: aseko-broker.pl
 7. Urządzenie – każde telekomunikacyjne urządzenie końcowe, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, w tym komputer, laptop, tablet, smartfon, telefon komórkowy, wyposażony w przeglądarkę internetową
 8. Usługi – usługi świadczone przez Spółkę drogą elektroniczną w Serwisie, jak również usługi świadczone przez Spółkę poza Serwisem
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu oraz na rzecz której świadczone są Usługi poza Serwisem.

 

 1. Administrator

 

Administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Brokerska Aseko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem os. Pod Lipami 6/104, 61-634 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000576586, NIP: 9721257515. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@aseko-broker.pl lub pisemnie na adres: Kancelaria Brokerska Aseko sp. z o.o. , os. Pod Lipami 6/104, 61-634 Poznań.

 

III.  Rodzaj przetwarzanych danych

 1. Administrator przetwarza dane podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, dane które Administrator opracował samodzielnie (np. przy użyciu Cookies), jak również dane przekazane przez Użytkownika lub otrzymane z innych niż Użytkownik źródeł.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie mniej w przypadku korzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego w Serwisie, podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie zawarte w tym formularzu. Podane danych osobowych w celu realizacji umowy lub w celach rekrutacji jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy i udziału w rekrutacji. Niepodanie ww. danych skutkować będzie niemożnością realizacji umowy i brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podane danych osobowych w celach reklamowych lub marketingowych Administratora ma charakter dobrowolny; nie podanie danych nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Użytkownika.

 

 1. Cele przetwarzania i podstawa prawna
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 • na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach:
  1. marketingowych
  2. reklamowych
  3. rekrutacji pracowników.
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w zależności od świadczonej usługi (podstawą prawną przetwarzania jest realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze – 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w celu:
 1. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
 2. marketingu produktów i usług własnych Administratora;
 3. monitorowania aktywności Użytkownika w Serwisie (m.in. przy pomocy plików Cookies i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi)
 4. prowadzenia analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług i wykonanych produktów
 5. archiwizacji dokumentów, w tym plików związanych z kontaktem handlowym

 

 1. Okres, przez który przechowywane są dane
  • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   1. obsługi reklamacji
   2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego;
   3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  • dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
  • dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje:
 2. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 3. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 4. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
 5. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 8. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 10. Prawa wymienione w pkt a.- f. i pkt h powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres Administratora lub poniższy adres email: iod@aseko-broker.pl

 

VII. Kategorie odbiorców danych

 1. Dane osobowe udostępniane są podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika lub gdy udostępnienie konieczne jest do prawidłowej realizacji usługi.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
 • podmiotom powiązanym z Administratorem, pracownikom i współpracownikom Administratora i podmiotów z nim powiązanych
 • firmom windykacyjnym
 • partnerom Administratora świadczącym usługi techniczne, dostawcom usług hostingowych,
 • zakładom ubezpieczeń
 • podmiotom zajmującym się obsługą prawną i księgowo-rachunkową Administratora

 

VIII. Stosowane zabezpieczenia

 1. Spółka oświadcza, iż stosuje niezbędne procedury zabezpieczeń chroniące przed udostępnieniem Danych Osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zapewniając w ten sposób Użytkownikom bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych.
 2. Wszelkie dane i informacje przekazywane przez Użytkowników są chronione, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności.
 3. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania.
 4. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

 

 1. Cookies
 2. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu Cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 3. Pliki Cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz prowadzenie działań marketingowych przez Administratora.
 4. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem wymienionych powyżej technologii danych w ww. celach, w tym celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików Cookies. Zgoda może być w każdym momencie wycofana. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem plików cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu.
 5. W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator danych osobowych nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywanie plików cookies. Zaleca się, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku – skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
 6. Wyłączenie przez Użytkownika obsługi Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności Serwisu.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Obowiązująca Polityka Prywatności publikowana jest na stronie: aseko-broker.pl